Opbrengsten 2021 en 2022 Actie Kerkbalans voor R.-K. Kerk, PKN en OKK

Drie deelnemende kerkgenootschappen aan Actie Kerkbalans maken in de eerste week van december 2023 gezamenlijk hun opbrengstcijfers over de afgelopen jaren bekend. Deze blijken in de Rooms-Katholieke Kerk en in de Protestantse Kerk Nederland (PKN) redelijk stabiel over de gemeten jaren. In de Oud-Katholieke Kerk is voor wat betreft de beschikbare gegevens sprake van een daling.

Protestantse Kerk Nederland

In de PKN was de opbrengst over 2020: € 171.252.423 – van in totaal 1.499 gemeenten. Het jaar daarop, in 2021 steeg de opbrengst naar € 171.870.472, bij elkaar gebracht door 1.488 gemeenten. Mogelijk hebben kerkleden meer gegeven in de coronaperiode, toen er ook een extra actie van Kerkbalans is georganiseerd. In 2022 zakt de opbrengst weer iets terug, maar is nog altijd hoger dan de opbrengst in 2020 namelijk € 171.852.800, opgebracht door 1.477 gemeenten. (Bij deze cijfers moet worden opgemerkt dat ze gebaseerd zijn op de uiteindelijke bedragen in de jaarrekeningen van de gemeenten, maar ze kunnen afwijken van wat eerder dat jaar aan vrijwillige bijdrage is toegezegd. De collecteopbrengsten zijn hierin niet meegenomen.)

De PKN krimpt door fuseren van individuele gemeenten tot grotere (streek)gemeentes elk jaar met zo’n 10-15 lokale gemeenten. De opbrengstcijfers zijn echter behoorlijk stabiel. Met minder mensen en gemeenten wordt ruwweg eenzelfde bedrag door kerkleden bij elkaar gebracht om de kerk in stand te houden.

Rooms-Katholieke Kerk

Ook in de R.-K. Kerk vertonen de cijfers deels een stijgend beeld. Vier van de zeven bisdommen leverden de opbrengstcijfers voor Actie Kerkbalans over 2021 en alle bisdommen leverden cijfers over 2022. De cijfers van de bisdommen die voor beide jaren aanleveren, laten een stijging in de opbrengst van met name de collecten zien. De totaalopbrengst van de collecten en bijdragen van Actie Kerkbalans is in 2022 € 48.806.176,51, waarvan ruwweg 10,6 miljoen opbrengst aan collecten.

De stijgende lijn in de R.-K. Kerk komt dus vooral door de opbrengst uit collecten. Ook voor de R.-K. Kerk geldt dat de bijdragen worden opgebracht door minder mensen in een door fusies dalend aantal parochies (641 parochies in 2021). De bijdragen aan Kerkbalans dalen jaarlijks met zo’n 3,9 procent, maar inclusief het collectegeld, is de totaalopbrengst over de gemeten jaren ook hier redelijk stabiel te noemen.

> Bekijk hier de tabel met de opbrengstcijfers per bisdom

Oud-Katholieke Kerk

In de Oud-Katholieke Kerk was de opbrengst van Actie Kerkbalans voor 2021 € 508.537,- en voor 2022 was het € 483.152,-. (Hierbij moet worden opgemerkt dat op moment van publiceren nog niet van alle parochies de cijfers bekend waren).